Realizator projektu: Fundacja Instytut Projektów Innowacyjnych
Partner: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego

Tytuł projektu: Przepis na biznes!

Okres realizacji: 2017-06-01 - 2019-03-31

Obszar realizacji:
a) powiat kaliski oraz miasto Kalisz
b) powiat ostrowski
c) powiat pleszewski: gmina Gołuchów – gmina wiejska

Działania przewidziane w projekcie:
1. doradztwo podczas rekrutacji w celu rozpoznania predyspozycji Uczestników/czek
2. blok szkoleniowo-doradczy obejmujący szkolenia grupowe (50 godzin na grupę) oraz doradztwo indywidualne (5 godzin na osobę)
3. dotacja na otwarcie działalności gospodarczej dla 56 osób wysokości 24 114,48 zł
4. doradztwo po przyznaniu dotacji: 15 godzin na osobę.

Dla kogo:
70 osób (42 kobiety i 28 mężczyzn) od 30 roku życia.

Struktura grupy docelowej:
a) bezrobotni: 30 kobiet, 20 mężczyzn
b) bierni zawodowo: 12 kobiet, 8 mężczyzn
c) osoby długotrwale bezrobotne: 12 kobiet, 8 mężczyzn
d) osoby w wieku 50 lat i więcej: 6 kobiet, 9 mężczyzn
e) osoby z niepełnosprawnościami: 4 kobiety, 3 mężczyzn
f) osoby o niskich kwalifikacjach (wykształceniu do poziomu ISCED 3 tj. Ponadgimnazjalne (liceum, technikum, szkoła zawodowa): 29 kobiet, 20 mężczyzn.

w tym minimum 22 osoby zamieszkujące gminy wiejskie i/lub wiejsko-miejskie.

W ramach projektu utworzonych zostanie 56 działalności gospodarczych w tym 6 w ramach smart specialization. Otwarte firmy stworzą 16 dodatkowych miejsc pracy.

Do góry