31.05.2019
Drodzy Przedsiębiorcy!

Pierwsze działalności otwarte w ramach projektu PRZEPIS NA BIZNES! już trwają obowiązkowe 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgodnie z brzmieniem umowy:

§ 6 Obowiązki kontrolne i monitoring

3. Uczestnik projektu zobowiązany jest do monitorowania oraz informowania Beneficjenta o statusie prowadzonej działalności gospodarczej w okresie 12, 24 i 36 miesięcy od faktycznego rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie: rodzaju prowadzonej działalności (PKD), stanie zatrudnienia, branży z uwzględnieniem, czy działalność gospodarcza prowadzona jest w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) i/lub w branżach zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branżach strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation).


zwracamy się do Państwa z prośbą o uzupełnienie załączonego formularza (Informacja o przedsiębiorstwie) po okresie obowiązkowych 12 miesięcy dla każdej z firm.

Jednocześnie przypominamy o konieczności przesyłania tej informacji w odstępach czasowych wymienionych w umowie. Skan wypełnionego i podpisanego formularza prosimy o przesyłanie na adres mailowy m.krol@firs.org.pl

natomiast oryginał na adres Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego, ul. Hoża 1, 60-591 Poznań po zakończeniu 12 miesięcy prowadzenia działalności (od momentu podpisania umowy).

Jeszcze raz dziękujemy Państwu za udział w projekcie oraz życzymy dalszych sukcesów w prowadzeniu własnych firm!

Pliki od pobrania:
Formularz


22.02.2019
Poniżej publikujemy zaktualizowany o zapisy dotyczące podatku VAT regulamin przyznawania środków finansowych.

Pliki od pobrania:
Pobierz plik


12.12.2018
Podpisanie umów na bezzwrotną dotację dla grupy 7 z IV naboru odbędzie się w poniedziałek 17 grudnia o godzinie 10 w biurze przy ul. Śródmiejskiej 27. Przypominamy o przygotowaniu kompletu dokumentów, które zostały opisane w poście zamieszczonym 27.04.2018 r.


10.12.2018
Procedura odwoławcza została zakończona dla IV i ostatniej tury naboru biznesplanów. Poniżej przedstawiamy ostateczną listę rankingową wniosków rekomendowanych do dofinansowania. Kolejnym etapem realizacji projektu jest podpisanie umowy na otrzymanie bezzwrotnej dotacji oraz doradczego wsparcia pomostowego. Aby tego dokonać należy szczegółowo zapoznać się z zapisami posta zamieszczonego w dnu 27.04.2018 r.

Jednocześnie informujemy, iż o terminie podpisania oraz zabezpieczenia umów o bezzwrotną dotację poinformujemy w najbliższym czasie za pośrednictwem strony internetowej projektu.

Gratulujemy uzyskanych dotacji!

Pliki od pobrania:
Ostateczna lista rankingowa


05.12.2018
SPROSTOWANIE

Informujemy, iż w oświadczeniu o przetwarzaniu danych osobowych, które podpisali Państwo podczas składania formularza rekrutacyjnego widnieje pomyłka - w pkt. 6 wskazano Instytucję Zarządzającą - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego podczas gdy właściwą nazwą w/w Instytucji jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Za pomyłkę przepraszamy. Powyższe ma charakter informacyjny oraz nie wpływa na warunki uczestnictwa w projekcie.


03.12.2018
Poniżej publikujemy wstępną listę wniosków rekomendowanych do dofinansowania z IV (ostatniej) tury naborów biznesplanów. Na adresy mailowe wskazane w formularzach rekrutacyjnych zostały wysłane oceny biznesplanów do osób zakwalifikowanych do dofinansowania jednak podlegających rezerwie finansowej - znaczy to, iż sytuacja tych osób może ulec zmianie po zakończeniu procedury odwołań (pole żółte) oraz osób znajdujących, które uzyskały najmniej punktów i znajdują się na liście rezerwowej (pole fioletowe). Osoby zakwalifikowane do dofinansowania (pole zielone), które chcą otrzymać oceny swoich biznesplanów zobowiązane są do zwrócenia się o to poprzez napisanie wiadomości mailowej.

Zgodnie z regulaminem przyznawania środków finansowych osobom zakwalifikowanym do rezerwy finansowej oraz osobom odrzuconym przysługują odwołania, które należy przygotować w wersji elektronicznej (zeskanowane) wraz z podpisem, a następnie przesłać na adres mailowy kontakt@biznes.fipi.pl, a także dostarczyć w wersji papierowej na adres biura projektu. Należy podkreślić, iż odwołanie nie jest uzupełnieniem informacji w biznesplanie lecz uargumentowaniem w jakim zakresie Uczestnik/czka projektu nie zgadza się z oceną eksperta.

Po zakończeniu procedury odwoławczej zostaną ogłoszona ostateczna lista rankingowa dla IV tury. Wtedy będą Państwo zobowiązani do otwarcia działalności gospodarczych, a następnie zostaną zabezpieczone oraz podpisane umowy na wypłatę bezzwrotnej dotacji. W razie pytań proszę kontaktować się z koordynatorem projektu pod numerem telefonu: 791 442 142. Serdecznie gratulujemy osobom wstępnie zakwalifikowanym do dofinansowania!

Pliki od pobrania:
Wstępna lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania z IV tury naborów biznesplanów


15.11.2018
Informujemy, iż w dniu 26 listopada br. o godzinie 10 odbędzie się nabór biznesplanów dla grupy 7 w biurze projektu przy ul. Śródmiejskiej 27 w Kaliszu. Procedura będzie przeprowadzona analogicznie jak dla grupy 1-6. Wszystkie informacje zostały zawarte w poście z dnia 29 marca br. Przypominamy, iż:

1. działalności wpisujące się w SMART Specialisation (klik!) otrzymują dodatkowe 20 punktów do oceny,
2. działalności deklarujące zatrudnienie otrzymują dodatkowe 20 punktów do oceny.

Zapraszamy do składania biznesplanów wraz z kompletem dokumentów.


05.11.2018
Podpisanie umów na bezzwrotną dotację dla grupy 6 z III naboru odbędzie się w czwartek 8 listopada o godzinie 10 w biurze przy ul. Śródmiejskiej 27. Przypominamy o przygotowaniu kompletu dokumentów, które zostały opisane w poście zamieszczonym w dnu 27.04.2018 r.


31.10.2018
Procedura odwoławcza została zakończona dla III tury naboru biznesplanów. Poniżej przedstawiamy ostateczną listę rankingową wniosków rekomendowanych do dofinansowania. Kolejnym etapem realizacji projektu jest podpisanie umowy na otrzymanie bezzwrotnej dotacji oraz doradczego wsparcia pomostowego. Aby tego dokonać należy szczegółowo zapoznać się z zapisami posta zamieszczonego w dnu 27.04.2018 r.

Jednocześnie informujemy, iż podpisanie umów o bezzwrotną dotację nastąpi w najbliższym czasie. O szczegółach zostaną Państwo poinformowani poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej.

Gratulujemy uzyskanych dotacji!

Pliki od pobrania:
Ostateczna lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania


23.10.2018
Poniżej publikujemy wstępną listę wniosków rekomendowanych do dofinansowania z III tury naborów biznesplanów. Na adresy mailowe wskazane w formularzach rekrutacyjnych zostaną wysłane oceny biznesplanów do osób zakwalifikowanych do dofinansowania jednak podlegających rezerwie finansowej - znaczy to, iż sytuacja tych osób może ulec zmianie po zakończeniu procedury odwołań (pole żółte) oraz osób odrzuconych, które nie uzyskały minimum punktowego ogółem i w poszczególnych sekcjach (pole fioletowe). Osoby zakwalifikowane do dofinansowania (pole zielone), które chcą otrzymać oceny swoich biznesplanów zobowiązane są do zwrócenia się o to poprzez napisanie wiadomości mailowej.

Zgodnie z regulaminem przyznawania środków finansowych osobom zakwalifikowanym do rezerwy finansowej oraz osobom odrzuconym przysługują odwołania, które należy przygotować w wersji elektronicznej (zeskanowane) wraz z podpisem, a następnie przesłać na adres mailowy kontakt@biznes.fipi.pl, a także dostarczyć w wersji papierowej na adres biura projektu. Należy podkreślić, iż odwołanie nie jest uzupełnieniem informacji w biznesplanie lecz uargumentowaniem w jakim zakresie Uczestnik projektu nie zgadza się z oceną eksperta.

Po zakończeniu procedury odwoławczej zostaną ogłoszona ostateczna lista rankingowa dla III tury. Wtedy będą Państwo zobowiązani do otwarcia działalności gospodarczych, a następnie zostaną zabezpieczone oraz podpisane umowy na wypłatę bezzwrotnej dotacji. W razie pytań proszę kontaktować się z koordynatorem projektu pod numerem telefonu: 791 442 142. Serdecznie gratulujemy osobom wstępnie zakwalifikowanym do dofinansowania!

Pliki od pobrania:
Wstępna lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania z III tury naborów biznesplanów


15.10.2018
Informuję, iż w dniu 18 października br. o godzinie 12 odbędzie się nabór biznesplanów dla grupy 6 w biurze projektu przy ul. Górnośląskiej 10 w Kaliszu. Procedura będzie przeprowadzona analogicznie jak dla grupy 1-5. Wszystkie informacje zostały zawarte w poście z dnia 29 marca br. Przypominamy, iż:

1. działalności wpisujące się w SMART Specialisation (klik!) otrzymują dodatkowe 20 punktów do oceny,
2. działalności deklarujące zatrudnienie otrzymują dodatkowe 20 punktów do oceny.

Zapraszamy do składania biznesplanów wraz z kompletem dokumentów.


12.10.2018
Miło nam poinformować, iż rekrutacja do projektu została zakończona. W załączeniu prezentujemy skład ostatniej grupy szkoleniowej numer 7 oraz harmonogram szkoleń grupowych. Na doradztwo będą Państwa umawiani indywidualnie.

Do pobrania:
Grupa 7 - skład
Grupa 7 - harmonogram szkoleń


13.09.2018
Informujemy, iż zmieniliśmy biuro projektu. Aktualny adres to ul. Górnośląska 10, Kalisz. Zapraszamy!


01.08.2018
Informujemy, iż dotacje dla grupy 4 i 5 będą wypłacane 14 sierpnia br. - termin otrzymania transzy środków od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Za opóźnienie serdecznie przepraszamy.


05.07.2018
Informujemy, iż z uwagi na długi okres weryfikacji dokumentów przez Instytucję Zarządzającą - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego - wypłaty dotacji dla grupy 4 i 5 zostaną odroczone w czasie. Z naszej strony zapewniamy, iż dotacje zostaną Państwu przelane niezwłocznie w dniu otrzymania środków od UMWW. O planowanym terminie będziemy informować na bieżąco. Za powyższą sytuację serdecznie przepraszamy.


28.06.2018
INFORMACJA O PODATKU VAT

Zgodnie z zaleceniami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca br. informujemy, iż: środki z dotacji przekazane zostaną Uczestnikom projektów w kwotach netto (bez podatku VAT), w przypadku gdy zgodnie z ustawodawstwem krajowym Uczestnikowi projektu przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczanego lub ubiegania się o zwrot VAT. Mowa bowiem o prawnej, a nie faktycznej możliwości odzyskania VAT.

W związku z ustaleniami Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, dotyczącymi kwalifikowalności podatku VAT, który może być odzyskany przez Uczestników projektów współfinansowanych z EFS, a także zgodnie z informacjami uzyskanymi od Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju kwestionowane wydatki dotyczą wypłaty dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.


W nawiązaniu do powyższego Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zaleca, by dotacja była wypłacana wyłącznie w kwotach netto w przypadku gdy Uczestnik projektu ma prawną możliwość odzyskania podatku VAT. Podsumowując w przypadku gdy w ramach nowej działalności wybrana zostanie forma opodatkowania umożliwiającą zwrot VAT, w aktualnym biznesplanie (aktualizacja sekcji III, pkt. 1) należy wykazać zakupy na kwotę netto dotacji tj. maksymalnie 24 114,48 zł, a naliczony podatek VAT, o którego zwrot będzie można wystąpić do Urzędu Skarbowego należy pokryć z własnych środków.

Innym rozwiązaniem jest wybór formy opodatkowania, która prawnie nie umożliwia zwrotu naliczonego podatku VAT. Wtedy w biznesplanie należy wykazać kwoty brutto na maksymalnym poziomie 24 114,48 zł (z dotacji), bez możliwości ubiegania się o zwrot naliczonego VAT.


INFORMACJA O SMART SPECIALISATION

Sekcje PKD przyporządkowane do branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym lub branż strategicznych dla regionu (pobierz).

Informujemy, że wymienione w w/w załączniku budownictwo jest wyłącznie branżą o największym potencjale rozwojowym i nie należy do branż wykazanych jako smart specialisation, a tym samym dla takich firm nie będzie przyznawana premia 5 punktowa na etapie oceny biznesplanu.


28.06.2018
W załączeniu prezentujemy skład grupy szkoleniowej numer 6 oraz harmonogram szkoleń grupowych. Na doradztwo będą Państwa umawiani indywidualnie.

Do pobrania:
Grupa 6 - skład
Grupa 6 - harmonogram szkoleń


14.06.2018
Procedura odwoławcza została zakończona dla II tury naboru biznesplanów. Poniżej przedstawiamy ostateczną listę rankingową wniosków rekomendowanych do dofinansowania. Kolejnym etapem realizacji projektu jest podpisanie umowy na otrzymanie bezzwrotnej dotacji oraz doradczego wsparcia pomostowego. Aby tego dokonać należy szczegółowo zapoznać się z zapisami posta zamieszczonego w dnu 27.04.2018 r.

Jednocześnie informujemy, iż podpisanie umów o bezzwrotną dotację nastąpi w czwartek 21.06.2018 r. w godzinach od 10-14.

Gratulujemy uzyskanych dotacji!

Pliki od pobrania:
- ostateczna lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania


14.06.2018
Poniżej prezentujemy osoby zakwalifikowane do projektu z I etapu rekrutacji. Niebawem zostanie zamieszczony skład i harmonogram szkoleń dla wskazanych osób.

Do pobrania:
Lista osób


06.06.2018
Poniżej publikujemy wstępną listę wniosków rekomendowanych do dofinansowania oraz listę rezerwową z II tury naborów biznesplanów. Na adresy mailowe wskazane w formularzach rekrutacyjnych zostaną wysłane oceny biznesplanów do osób z rezerwy finansowej (pole żółte) oraz listy rezerwowej (pole pomarańczowe). Osoby zakwalifikowane do dofinansowania (pole zielone), które chcą otrzymać oceny swoich biznesplanów zobowiązane są do zwrócenia się o to poprzez napisanie wiadomości mailowej.

Zgodnie z regulaminem przyznawania środków finansowych osobom zakwalifikowanym do rezerwy finansowej oraz listy rezerwowej przysługują odwołania, które należy przygotować w wersji elektronicznej (zeskanowane) wraz z podpisem, a następnie przesłać na adres mailowy kontakt@biznes.fipi.pl, a także dostarczyć w wersji papierowej na adres biura projektu. Należy podkreślić, iż odwołanie nie jest uzupełnieniem informacji w biznesplanie lecz uargumentowaniem w jakim zakresie Uczestnik projektu nie zgadza się z oceną eksperta.

Po zakończeniu procedury odwoławczej zostaną ogłoszona ostateczna lista rankingowa dla II tury. Wtedy będą Państwo zobowiązani do otwarcia działalności gospodarczych, a następnie zostaną zabezpieczone oraz podpisane umowy na wypłatę bezzwrotnej dotacji. W razie pytań proszę kontaktować się z koordynatorem projektu pod numerem telefonu: 791 442 142. Serdecznie gratulujemy osobom wstępnie zakwalifikowanym do dofinansowania!

Pliki od pobrania:
- wstępna lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania oraz lista rezerwowa z II tury naborów biznesplanów


22.05.2018
W związku z rozpoczęciem zakupów w ramach powstałych firm informujemy, iż w celu prawidłowego ponoszenia wydatków należy:

 1. Wszelkie zakupy finansowane z dotacji oraz/lub wsparcia pomostowego należy udokumentować dokumentem wystawionym na działalność gospodarczą (firmę) oraz ponosić z firmowego konta,
 2. Opis dokumentów należy nadrukowywać (lub dołączać w postaci załącznika do faktury lub innego dokumentu zakupowego) na każdym dokumencie wystawionym na firmę, który potwierdza wydatkowanie dotacji lub wsparcia pomostowego.
 3. W przypadku gdy w ramach kontroli stwierdzone zostanie, iż Uczestnik/czka nie posiada towarów, które wykazała w rozliczeniu, a które nabyła w celu zużycia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. materiały zużywane w celu świadczenia usług) lub w celu dalszej sprzedaży, Uczestnik/czka powien wykazać dochód z tytułu świadczonych usług lub sprzedaży towarów lub w inny sposób uzasadnić fakt nieposiadania zakupionych towarów (zdjęcia w momencie zakupu).
 4. Osoby, które w ramach dotacji zamierzają zakupić używane środki trwałe zobowiązane są do przedstawienia załączonych poniżej dwóch oświadczeń dotyczących środka trwałego oraz jego pochodzenia.
 5. Należy pamiętać, iż zakupione na podstawie umów cywilno-prawnych (tzw. umowa kupna-sprzedaży) sprzęty należy zgłaszać do Urzędu Skarbowego oraz posiadać potwierdzenia zapłaty podatku od czynności cywilno-prawnych (2% wartości umowy).
 6. Formularz zawierający tabele z rozliczeniem dotacji należy przedstawić po zrealizowaniu całej inwestycji, tj. wydatkowaniu środków i dokonaniu założonych w biznesplanie zakupów.
 7. Do wszystkich zakupów płaconych kartą lub przelewem należy posiadać potwierdzenia przelewów.
Ponadto do dnia 10. każdego miesiąca należy przesyłać na adres mailowy kontakt@biznes.fipi.pl potwierdzenie (w formacie pdf) zapłaty składek ZUS.

Poniżej znajdą Państwo również wniosek o zmianę w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w biznesplanie lub harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Zmiany mogą dotyczyć terminu dokonywania zakupów, przesunięć cenowych powyżej 10% wartości pozycji, parametrów technicznych sprzętu oraz innych w zależności od potrzeby. Wniosek został przykładowo wypełniony.

Należy pamiętać, że zmiany każdorazowo muszą się bilansować (jeśli z jednej pozycji ujmujemy 100 zł to do drugiej trzeba dodać 100 zł, wtedy bilans = 0).

Życzymy powodzenia w rozruszaniu firm!

Pliki od pobrania:
- wzór opisu faktury
- oświadczenie beneficjenta pomocy dotyczące zakupu używanego środka trwałego
- oświadczenie zbywcy dotyczące używanego środka trwałego
- rozliczenie bezzwrotnej dotacji na otwarcie działalności gospodarczej
- wniosek o zmianę w harmonogramie rzeczowo finansowym oraz w biznesplanie


07.05.2018
Z uwagi na zgłaszane przez Uczestników/czki problemy z dopełnieniem dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o przyznanie bezzwrotnej dotacji informujemy, iż termin podpisanie umów zostanie zmieniony na 15 maja w godzinach 10-15. Jednocześnie zalecam szczegółowo zapoznać się z informacjami dotyczącymi procedury oraz dokumentów koniecznych do podpisania umowy. Zaznacza się, iż zawarte będą umowy z osobami, które będą posiadały komplet dokumentów.


27.04.2018
Procedura odwoławcza została zakończona. Poniżej przedstawiamy ostateczną listę rankingową wniosków rekomendowanych do dofinansowania. Kolejnym etapem realizacji projektu jest podpisanie umowy na otrzymanie bezzwrotnej dotacji oraz doradczego wsparcia pomostowego. Aby tego dokonać należy:

 1. założyć działalności zgodnie ze złożonym biznesplanem w zakresie zgodności kodu PKD – konieczność zgodności PKD w zakresie branż SMART! – wymagane przedstawienie aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG ze statusem firmy "aktywny",
 2. przedstawić potwierdzenie zgłoszenia do ZUS,
 3. założyć firmowe konto bankowe z nazwą firmy – wymagane przedstawienie kserokopii umowy z bankiem,
 4. zabezpieczyć umowę o bezzwrotną dotację w jeden ze sposobów wskazanych w regulaminie zabezpieczeń załączonym poniżej wraz z oświadczeniami. Na podstawie zestawienia dokumentów będą mogli Państwo zweryfikować czy do zabezpieczenia został przedstawiony wymagany komplet dokumentów. Nie może zabraknąć żadnego z wymaganych załączników.

  W przypadku wyboru zabezpieczenia w formie poręczenia – poręczyciele zobowiązani są stawić się razem z Uczestnikiem projektu aby dopełnić dokumentów oraz potwierdzić swoją tożsamość. W przypadku zabezpieczenia w formie aktu notarialnego – dobrowolnego poddania się egzekucji przez dłużnika – Uczestnik podpisuje umowę o przyznanie bezzwrotnej dotacji, a następnie udaje się z nią do notariusza w celu zabezpieczenia. Po dokonaniu zabezpieczenia Uczestnik dostarcza akt notarialny koordynatorowi projektu w terminie zawartym w umowie.

 5. przedstawienie do umowy zaktualizowanego o datę harmonogramu rzeczowo-finansowego z biznesplanu. (zmiany w harmonogramie będą mogły być wprowadzone po podpisaniu umowy. Formularz zmian będzie opublikowany w terminie późniejszym).
Niespełnienie jednego z powyższych punktów wyklucza możliwość podpisania umowy o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości.

Umowy będą podpisywane 8 maja w godzinach 10-15 w biurze projektu na ul. Stawiszyńskiej 20B, Kalisz.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu pod numerem telefonu: 791 442 142 lub z pracownikiem biura projektu 791 442 055.

Gratulujemy serdecznie przyznanych dofinansowań i życzymy powodzenia w prowadzeniu własnej firmy!

Do pobrania:
Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania
Załączniki

Jednocześnie informuję, iż termin składania biznesplanów dla grupy 4 i 5 odbędzie się 15 maja. Procedura będzie przeprowadzona analogicznie jak dla grupy 1-3. Wszystkie informacje zostały zawarte w poście z dnia 29 marca br. Przypominamy, iż:

 1. działalności wpisujące się w SMART Specialisation (klik!) otrzymują dodatkowe 20 punktów do oceny,
 2. działalności deklarujące zatrudnienie otrzymują dodatkowe 20 punktów do oceny.


18.04.2018
Poniżej publikujemy listę wniosków rekomendowanych do dofinansowania oraz listę rezerwową. Na adresy mailowe wskazane w formularzach rekrutacyjnych zostaną wysłane oceny biznesplanów do osób z rezerwy finansowej (pole żółte) oraz listy rezerwowej (pole pomarańczowe). Osoby zakwalifikowane do dofinansowania (pole zielone), które chcą otrzymać oceny swoich biznesplanów zobowiązane są do zwrócenia się o to poprzez napisanie wiadomości mailowej.

Zgodnie z regulaminem przyznawania środków finansowych osobom zakwalifikowanym do rezerwy finansowej oraz listy rezerwowej przysługują odwołania, które należy przygotować w wersji elektronicznej (zeskanowane) wraz z podpisem, a następnie przesłać na adres mailowy kontakt@biznes.fipi.pl, a także dostarczyć w wersji papierowej na adres biura projektu. Należy podkreślić, iż odwołanie nie jest uzupełnieniem informacji w biznesplanie lecz uargumentowaniem w jakim zakresie Uczestnik projektu nie zgadza się z oceną eksperta.

Po zakończeniu procedury odwoławczej zostaną ogłoszona ostateczna lista rankingowa. Wtedy będą Państwo zobowiązani do otwarcia działalności gospodarczych, a następnie zostaną zabezpieczone oraz podpisane umowy na wypłatę bezzwrotnej dotacji. W razie pytań proszę kontaktować się z koordynatorem projektu pod numerem telefonu: 791 442 142. Serdecznie gratulujemy osobom zakwalifikowanym do dofinansowania!

Do pobrania:
Lista


30.03.2018
W załączeniu przedstawimy skład oraz harmonogram szkoleń dla kolejnej 5 grupy. Jednocześnie wszystkim Uczestnikom i Uczestniczkom życzymy Wesołych Świąt!

Do pobrania:
Grupa 5 - skład
Grupa 5 - harmonogram szkoleń


29.03.2018
Informujemy, iż po zakończeniu spotkań doradczych dla grup szkoleniowych 1, 2 oraz 3 w terminie od 09 do 10 kwietnia prowadzony będzie nabór biznesplanów w biurze projektu na ul. Stawiszyńskiej 20b, w Kaliszu w godzinach otwarcia biura: od 10 do 14.

Biznesplan należy złożyć w 2 egzemplarzach papierowych oraz 2 egzemplarzach elektronicznych na płytach CD. Na płytach biznesplan należy nagrać w wersji PDF. Płytę należy opisać: Imię, nazwisko, pełna nazwa firmy.

Poniżej znajdują się dokumenty obowiązkowe do złożenia:
1. Wniosek o przyznanie dotacji.
2. Oświadczenie o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de minimis.
3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (również - instrukcja wypełniania formularza oraz lista identyfikatorów gmin).

Jednocześnie w przypadku ubiegania się o punkty dodatkowe przyznawane za zatrudnienie pracownika do biznesplanów należy dołączyć oświadczenie o przewidywanym zatrudnieniu.
4. Oświadczenie o zatrudnieniu

Wypełnione i kompletne dokumenty należy złożyć w wyznaczonym terminie.

Po zakończeniu naboru odbędą się obrady Komisji Oceny Wniosków, która spośród 30 osób wyłoni 80% skierowanych do dofinansowania.


29.03.2018
Poniżej prezentujemy osoby zakwalifikowane do projektu z I etapu rekrutacji. Niebawem zostanie zamieszczony skład i harmonogram szkoleń dla wskazanych osób.

Do pobrania:
Lista osób


20.03.2018
W projekcie istnieje możliwość wypłaty zwrotów kosztów dojazdów oraz opieki nad dzieckiem dla 10% Uczestników/czek. Poniżej przedstawiamy niezbędne dokumenty do starania się o zwroty. Zapraszamy do składania dokumentów. Pula zwrotów jest ograniczona. Zwroty zostaną wypłacone w kolejności składania do momentu wyczerpania limitu.

Do pobrania:
Dokumenty ws. zwrotu kosztów dojazdu
Regulamin - zwrot kosztów opieki
Opieka na dzieckiem - wzór umowy


16.03.2018
Poniżej publikujmey skład oraz harmonogram szkoleń dla kolejnej grupy! Uczestnicy szkoleń będą telefonicznie umawiani na doradztwo z zakresu przygotowania biznesplanu.

Do pobrania:
Grupa 4 - skład
Grupa 4 - harmonogram szkoleń


05.03.2018
W załączeniu przedstawiamy regulamin przyznawania środków finansowych na prowadzenie działalności. W najbliższym czasie ukażą się dokumenty niezbędne do złożenia biznesplanu oraz regulamin zabezpieczeń umów o przyznanie bezzwrotnej dotacji.

Do pobrania:
Regulamin przyznawania środków finansowych na prowadzenie działalności


12.02.2018
W załączeniu zamieszczamy wzór biznesplanu, na którym będą mogli Państwo zacząć przygotowywać swój pomysł na biznes! Niebawem zamieszczony zostanie również regulamin przyznawania środków i regulamin zabezpieczeń umów.

Do pobrania:
Biznesplan (wersja edytowalna)


12.02.2018
Rozpoczynamy szkolenia! Poniżej znajdą Państwo skład pierwszych 3 grup szkoleniowych, które zostały zakwalifikowane do projektu! Po szkoleniach odbędzie się indywidualne doradztwo przygotowujące do prowadzenia działalności oraz napisania biznesplanu. W harmonogramie znajdą Państwo terminy, tematy oraz miejsce realizacji szkoleń.

Uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w chłonięciu wiedzy na szkoleniach.

Do pobrania:
Grupa 1 - skład
Grupa 2 - skład
Grupa 3 - skład
Grupa 1 - harmonogram szkoleń
Grupa 2 - harmonogram szkoleń
Grupa 3 - harmonogram szkoleń


09.02.2018
Poniżej prezentujemy osoby zakwalifikowane do projektu z I etapu rekrutacji. Niebawem zostanie zamieszczony skład i harmonogram szkoleń dla wskazanych osób.

Do pobrania:
Lista osób


08.01.2018
Cały czas prowadzimy działania rekrutacyjne i zachęcamy do składania formularzy rekrutacyjnych, które znajdą Państwo w zakładce "Dokumenty". Liczba miejsc ograniczona! Nie czekaj, już dziś skorzystaj ze środków na otwarcie działalności gospodarczej!


09.10.2017
Informujemy, iż dziś rozpoczynamy rekrutację do projektu!

Jeśli jesteś osobą:
- powyżej 30 roku życia,
- bez pracy,
- posiadasz dodatkową przesłankę (długotrwałe bezrobocie, niepełnosprawność, płeć żeńska, niskie kwalifikacje, wiek powyżej 50 lat),
- zamieszkujesz obszar Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej,
- zamierzasz otworzyć swój własny biznes,

ten projekt jest właśnie dla Ciebie!

Rekrutacja potrwa do 31 października, więc nie czekaj, wypełnij wstępny formularz rekrutacyjny dostępny w zakładce "Dokumenty" i zgłoś się już dziś, liczba miejsc w projekcie jest ograniczona!

Jeśli posiadasz pomysł na biznes, my damy Ci przepis jak go zrealizować!


Do góry